Ειδικό υλικό φίλτρου για την παρακράτηση αρσενικού από το πόσιμο νερό με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και με εκπρόσωπο ομάδας τον κ. Μανασσή Μήτρακα.Το AquAsZero αφενός παρουσιάζει βελτιωμένη ικανότητα απομάκρυνσης πεντασθενούς αρσενικού, αφετέρου συγκρατεί μέχρι και πέντε φορές περισσότερο το κατά πολύ τοξικότερο τρισθενές αρσενικό, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα υδροξειδίων του σιδήρου. Η δράση του οφείλεται στην αυξημένη οξειδωτική ικανότητα του μεικτού υδροξειδίου σιδήρου-μαγγανίου από το οποίο συνίσταται. Η εφαρμογή του ως πληρωτικό υλικό σε φίλτρα προσρόφησης οδηγεί στον πλήρη καθαρισμό του νερού και από τις δύο μορφές του αρσενικού και ιδιαίτερα στη διάθεση πόσιμου
νερού απαλλαγμένου από το ισχυρά καρκινογόνο τρισθενές αρσενικό που συναντάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Παράλληλα, η απλότητα της χρήσης (σε αστικές μονάδες επεξεργασίας ή οικιακές), η περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεσή του ως αδρανές στερεό και το χαμηλό κόστος παραγωγής του AquAsZero συνεπάγεται μειωμένη τιμή νερού για τον καταναλωτή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Share: