Σύστημα για την προκαταρκτική αξιολόγηση επιπτώσεων επιλεγμένων μεγεθών νανοσωματιδίων στην υγεία

Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων ΕΤΕΣΑ /ΙΔΕ Π/ ΕΚΕΤΑ
Εκπρόσωπος Ερευνητικής Ομάδας: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Στην πρόταση περιγράφεται ένα παγκοσμίως μοναδικό, καινοτομικό σύστημα έκθεσης πολλαπλών βιολογικών δειγμάτων (κυτταρικών γραμμών, ιστών) σε ροές επιλεγμένων μεγεθών νανοσωματιδίων, για το γρήγορο προέλεγχο και αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία.
     
Το σύστημα/διάταξη συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών μείωσης των νανοσωματιδίων στο περιβάλλον και στους χώρους εργασίας, βελτιώνοντας άμεσα την καθημερινή ζωή και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αγορά στην οποία απευθύνεται το σύστημα είναι 1. ερευνητικές ομάδες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, οργανισμούς και υπηρεσίες/αρχές που μελετούν τις βιολογικές επιπτώσεις και διαμορφώνουν πολιτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων των νανοσωματιδίων στην υγεία 2. βιομηχανίες που είτε παράγουν συνθετικά νανοσωματίδια και προϊόντα στα οποία αυτά ενσωματώνονται είτε κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία εκπέμπουν νανοσωματίδια.

 

  

http://www.kainotomeis.gr/App_Upload/7_PAPAIOANNOY.pdf

Share: