Γιάννης Καλογήρου


O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.  Έχει διατελέσει  πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014)  και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Συμμετείχε, επίσης, σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του πρόσφατου κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Έχει διατελέσει Research Associate στο Center for International Science and Technology Policy του George Washington University και επισκέπτης ερευνητής στο Science and Technology Policy Unit (SPRU) του Πανεπιστημίου του Sussex.

Ασχολείται με την κοινωνικο-οικονομική έρευνα στους τομείς της τεχνολογίας (και ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και της καινοτομίας, με την οικονομική και στρατηγική ανάλυση  βιομηχανικών, ενεργειακών και τεχνολογικών συστημάτων και επιχειρήσεων, με την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης, με τη διαχείριση της κρατικής ζήτησης καθώς και με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, (http://www.liee-ntua.gr/) είναι επιστημονικός υπεύθυνος δύο διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων. Η πρώτη δραστηριοποιείται στην περιοχή των «σπουδών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας» και η δεύτερη (http://www.infostrag.gr)  ασχολείται ειδικότερα με τη μελέτη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονομίας της Γνώσης». Στο πλαίσιο αυτό, έχει συντονίσει μια σειρά από ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα στην περιοχή της κοινωνικοοικονομικής έρευνας που αναφέρεται στην τεχνολογία, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την επιχείρηση, την επιχειρηματικότητα και τις δημόσιες πολιτικές.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης  (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας  ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. 
Ήταν, επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος τριών μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής έρευνας της τεχνολογίας που διερεύνησαν τα φαινόμενα: α) των ερευνητικών κοινοπραξιών πανεπιστημίων και επιχειρήσεων (STEP TO RJVs), β) των ροών γνώσης στη βιομηχανία (KNOW), και γ) της ανάδυσης νέων τεχνολογικών περιοχών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων (TENIA). Ήταν, ακόμη, επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ σε τρία ακόμη ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικο-οικονομικής έρευνας με θέματα: α) τα ευρωπαϊκά συστήματα καινοτομίας στη βιοτεχνολογία (EBIS), β) τη διασύνδεση μακροοικονομικής και τεχνολογικής πολιτικής (MACROTECH), και γ) τη δημιουργικότητα για την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη (CRE8TV.EU).

Στον ελληνικό χώρο, στην τελευταία πενταετία, είναι επιστημονικός υπεύθυνος δύο μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων: «Έρευνα στα παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας» (ΙΟΒΕ, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Βιομηχανική Στέγη) και «Στρατηγική Μελέτη: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα». 
Έχει σχεδιάσει και συντονίσει πολλές έρευνες πεδίου μεγάλης κλίμακας για τη μελέτη των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και την πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα για την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης (AEGIS, ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ, 2011) καθώς και τις δύο έρευνες για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΕΒΕΟ/ΕΜΠ 2011, 2013).
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002)  και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.  Έχει ακόμη εργασθεί στη βιομηχανία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιομηχανικών και ενεργειακών έργων (1976-1982) και στη δημόσια διοίκηση ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης/ εμπειρογνώμων σε θέματα βιομηχανικής, ενεργειακής και τεχνολογικής πολιτικής/ στρατηγικής (1983-1987 και 1994-1997). Έχει επίσης απασχοληθεί ως εμπειρογνώμων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (1996-1999). Έχει, επίσης, ασχοληθεί με την ανάλυση του ρόλου των πανεπιστημίων στην οικονομία της γνώσης, με τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής διαδρομής των μηχανικών και με την προώθηση της  επιχειρηματικότητας των μηχανικών. Έχει, επίσης, συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών σπουδών για μηχανικούς καθώς και προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συνολικά, έχει μακρά εμπειρία στη συμμετοχή, διαχείριση και τον συντονισμό διευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. Ειδικότερα, έχει συντονίσει 24 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει συμμετάσχει αθροιστικά σε 44 αντίστοιχα έργα.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή και την επιμέλεια τριών βιβλίων στα αγγλικά: α) European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policy, Elgar, 2004, β) Knowledge Flows in European Industry, Routledge, 2006, και γ) Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy, Routledge, forthcoming 2015, καθώς και εννέα βιβλίων στα ελληνικά. Έχει, επίσης,  δημοσιεύσει – μόνος του ή σε συνεργασία- 82 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε συλλογικούς τόμους και πάνω από 80 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει επίσης συγγράψει- μόνος ή σε συνεργασία πάνω από 30 ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες.
Share: