Ευάγγελος ΔιαλυνάςΕίναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κατέχει πτυχίο Master of Science και Διδακτορικό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Ηνωμένου Βασιλείου στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και του ελέγχου των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και από τον Απρίλιο 1985 έως σήμερα ασχολείται με τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και τη διεξαγωγή έρευνας στα ακόλουθα κύρια γνωστικά αντικείμενα:

•    Μέθοδοι ανάλυσης της αξιοπιστίας λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Ρυθμιστικά θέματα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Σχεδίαση και λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακά συστήματα, συμπαραγωγικοί σταθμοί) και σύνδεση τους στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Διασπαρμένη παραγωγή σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
•    Μέθοδοι ορθολογικής χρήσης εξοπλισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στις βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
•    Ανάλυση των συμπαραγωγικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιπτώσεις τους στην οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Ήταν Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ για περισσότερα από 6 έτη και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΜΠ για περισσότερα από 10 έτη. Είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ “Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας”.

Ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος ή έχει συμμετάσχει ως κύριο μέλος των ερευνητικών ομάδων που εξεπόνησαν με επιτυχία περισσότερα από σαράντα ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από πολλούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ο επιβλέπων καθηγητής σε περισσότερες από είκοσι διδακτορικές διατριβές και ογδόντα διπλωματικές εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της αξιόπιστης και οικονομικής λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες περατώθηκαν με επιτυχία ή ευρίσκονται στη φάση εκπόνησής τους. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του είναι 3 βιβλία, 2 σπουδαστικά εγχειρίδια, περισσότερες από 60 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 100 εργασίες που έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και περίπου 100 άλλες επιστημονικές εργασίες.

Ήταν Πρόεδρος και/ή Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών διεθνών συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δώσει ένα σημαντικό αριθμό διαλέξεων και έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε αρκετά συμπόσια και ημερίδες αναπτύσσοντας διάφορα επίκαιρα θέματα της ειδικότητας του. Έχει διατελέσει μέλος εισηγητικών και γνωμοδοτικών επιτροπών πολλών φορέων και οργανισμών.

Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Διακεκριμένο Μέλος της CIGRE, Μέλος (Senior Member) του ΙΕΕΕ και Μέλος του ΙΕΤ. Ήταν Ταμίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE για πολλά έτη ενώ σήμερα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Συμβουλίου CIGRE. Ήταν Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου του ΕΜΠ και του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΤΣΑ. Είναι Μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Share: