Η προκήρυξη


α. Ο Διαγωνισμός με τον τίτλο «3ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής ο “Διαγωνισμός”) διοργανώνεται από το σωματείο με την επωνυμία «ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών» (εφεξής ο “ΣEΒ”) και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η “Eurobank”). Η Eurobank συμμετέχει στη διοργάνωση του Διαγωνισμού παρέχοντας οικονομική υποστήριξη, χορήγηση των χρηματικών βραβείων και ενισχύοντας το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής, ενώ θα οργανώσει και συντονίσει, με δαπάνες της, το έργο της προβολής του Διαγωνισμού.


β.
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Διαγωνισμού, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους. 


γ.
Ο ΣΕΒ και η Eurobank έχουν το δικαίωμα, με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού ή να ματαιώσουν αυτόν για σπουδαίο λόγο, καθώς επίσης και να παρατείνουν ή συντoμεύσουν τη διάρκεια αυτού, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλουν έναντι του ΣΕΒ και της Eurobank απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.


Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας, καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.
 

Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας.


Ο Διαγωνισμός θα αναδείξει χωριστά: 


α.
Προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας: Αφορούν σε ερευνητικό αποτέλεσμα ώριμο για εμπορική αξιοποίηση σε οποιονδήποτε τεχνολογικό ή εμπορικό κλάδο. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα υποψηφιότητες που συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. 


β.
Προϊόντα ή υπηρεσίες καινοτομίας: Αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας (ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος τα έχει ήδη εφαρμόσει στην αγορά) και τα οποία συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. 


α. Τα βραβεία του Διαγωνισμού που θα απονεμηθούν για κάθε πεδίο χωριστά είναι δύο, πρώτο (Α’) και δεύτερο (Β’) βραβείο για την εφαρμοσμένη έρευνα, και πρώτο (Α’) και δεύτερο (Β’) βραβείο για την καινοτομία. 

β. Τα βραβεία του Διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ως εξής: 

Πρώτο (Α΄) βραβείο: € 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ)

Δεύτερο (Β΄) βραβείο: € 8.000 (οκτώ χιλιάδες ευρώ)


γ.
Δικαιούχοι των βραβείων είναι οι έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα επί της βραβευθείσης εργασίας, κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα:
- Φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένοι ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικής ομάδας). 
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα, δια των εκπροσώπων τους. 
- Ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας, δια των εκπροσώπων τους. 


δ.
Σε περίπτωση βράβευσης μελών ερευνητικής ομάδας ή περισσοτέρων, αποκλειστικά εκ των ως άνω υπό 4γ κατηγοριών, συνδικαιούχων του ίδιου έργου, θα χορηγείται ένα βραβείο, το οποίο θα παραλαμβάνεται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση συμμετοχής ως εκπρόσωπο των συνδικαιούχων και θα διανέμεται στους εκάστοτε συνδικαιούχους με δική του ευθύνη.


α. Τιμητική Επιτροπή: Η Τιμητική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτίζεται από τους εκπροσώπους της Διοίκησης του ΣΕΒ και της Eurobank. 

Μέλη της θα είναι:
1. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ.
2. Χάρης Κυριαζής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ.
3. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank. Από τις 16-04-2015 τον κ. Χρήστο Μεγάλου, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αντικαθιστά στα καθήκοντα του μέλους της Τιμητικής Επιτροπής ο κ.
Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank. 
4. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής Corporate & Investment Banking Eurobank. Από τις 16-04-2015 τον κ. Κωνσταντίνο Βουσβούνη αντικαθιστά στα καθήκοντα του μέλους της Τιμητικής Επιτροπής ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.  


β. Οργανωτική Επιτροπή:
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι 7μελής και αποτελείται από τους: 
1. Γιάννη Κυριακού, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΣΕΒ, Πρόεδρο. Από τις 21-07-2014 τον κ. Γιάννη Κυριακού αντικαθιστά στα καθήκοντα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής ο κ. Χρήστος-Γιώργος Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ..
2. Δημήτρη Βέργαδο, Συντονιστή δικτύου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΣΕΒ, Μέλος.
3. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Διευθυντή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ, Μέλος.
4. Μιχάλη Μητσόπουλο, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, Μέλος.
5. Γεωργία Κολοκοντέ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Marketing & Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, Μέλος. Από τις 21-07-2014 την κα Γεωργία Κολοκοντέ αντικαθιστά στα καθήκοντά της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής η κα
Μάρθα Κεσίσογλου, Επικεφαλής Marketing και Επικοινωνίας Wholesale Banking της Eurobank.
6. Ρόζη Ανθή Αθανασίου, Διευθύντρια  Marketing  Eurobank, Μέλος. Από τις 16-04-2015 την κα Ρόζη Ανθή Αθανασίου αντικαθιστά στα καθήκοντά της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής η κα
Αικατερίνη – Δομνίκη Τσώτσου, Assistant Manager Υποδιεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας Corporate & Investment Banking. 
7. Παρασκευή  Ιωαννίδου, Διευθύντρια Δημοσιών Σχέσεων Eurobank, Μέλος. Στην Οργανωτική Επιτροπή και στο Νο. 7 αφού τοποθετηθεί τελεία μετά το Μέλος, να προστεθεί το εξής λεκτικό: Από τις 07-10-2015 την κα Παρασκευή Ιωαννίδου αντικαθιστά στα καθήκοντά της ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ο κος Σπυρίδων Βενετσιάνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Structured Finance Eurobank. 

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών της Τιμητικής ή/και Οργανωτικής Επιτροπής θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.kainotomeis.gr. 

Η Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής θα ορίζεται από τον ΣΕΒ. 

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων που σχετίζονται με την εν γένει οργάνωση και υλοποίηση του Διαγωνισμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται και η διενέργεια ελέγχου των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για λόγους τυπικούς, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

Η Οργανωτική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους. H Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής υποχρεούται σε τήρηση σχετικών πρακτικών, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.


γ. Επιστημονικό Συμβούλιο:
Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 12μελές, ορίζεται με ευθύνη του ΣΕΒ και με τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank και αποτελείται από τους: 

1. Φωκίωνα Δεληγιάννη
, Διευθυντή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, Συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου.
2. Κωνσταντίνο Βαγενά, Καθηγητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
3. Ευάγγελο Διαλυνά, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων, Ε.Μ.Π..
4. Γεώργιο Δουκίδη, Καθηγητή Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.
5. Δημήτρη Θάνο, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό Συμβούλιο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.
6. Μανόλη Κακαρά, Καθηγητή Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π..
7. Γιάννη Καλογήρου, Καθηγητή Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ε.Μ.Π.
8. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ.
9. Σπυρίδωνα Λιούκα, Καθηγητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.
10. Νικόλαο Μελανίτη, Καθηγητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Συνεργάτη Ι.Τ.Ε. / ΠΡΑΞΗ.
11. Γιώργο Ναθαναήλ, Συντονιστή Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΣΕΒ.
12. Νικόλαο Τραυλό, Κάτοχο της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου», Πρύτανη ALBA Graduate Business School, American College of Greece.

Τυχόν αντικατάσταση μέλους/ών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ανακοινώνεται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.kainotomeis.gr. 

Η γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ορίζεται από τον ΣΕΒ. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Συντονιστή του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Η Γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου υποχρεούται σε τήρηση σχετικών πρακτικών, τα οποία συνυπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ο συντονισμός του έργου και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν). Το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα ορίσει επιστήμονες – αξιολογητές για την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα, διασφαλίζοντας ότι η ειδικότητα του κάθε αξιολογητή θα είναι κατάλληλη με βάση το θεματικό αντικείμενο της κάθε υποψηφιότητας που θα προκριθεί κατά την Α’ φάση, σύμφωνα πάντοτε και με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν θα επιλέξει, ως αξιολογητές υποβληθείσας υποψηφιότητας, φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο Διαγωνισμό σε σχέση με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, την οποία και καλούνται να αξιολογήσουν. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης άλλων ενδεδειγμένων αξιολογητών, μπορεί και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου να οριστούν ως αξιολογητές. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο Συντονιστής του Επιστημονικού Συμβουλίου δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επίτευξη των στόχων του Διαγωνισμού, ρητώς περιλαμβανομένης της δυνατότητας αντικατάστασης αξιολογητών που εμφανίζουν κώλυμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από άλλους αξιολογητές κατά την κρίση του ή από άλλα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, έχοντας σε κάθε περίπτωση προηγουμένως λάβει την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την έγκυρη λήψη απόφασης από το Επιστημονικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει την προηγούμενη ομόφωνη έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.


α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

(i) μεμονωμένοι ερευνητές, 

(ii) ερευνητικές ομάδες, εκπροσωπούμενες από τον επικεφαλής ερευνητή τους, 

(iii) ιδρύματα της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας, δια των εκπροσώπων τους, 

(iv) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά ή/και ερευνητικά στην Ελλάδα, δια των εκπροσώπων τους. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής, της Οργανωτικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διαγωνισμού, ο ΣΕΒ, η Eurobank και οι θυγατρικές αυτής, οι εργαζόμενοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα. 


β.
Οι μεμονωμένοι ερευνητές και οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ομάδων πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. 
- Να συνεργάζονται ή να απασχολούνται ερευνητικά σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. 


γ.
Κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν τα νόμιμα δικαιώματα επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας. Ως νόμιμα δικαιώματα για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού αρκούν δικαιώματα εκμετάλλευσης επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, προβολής και βράβευσης στο Διαγωνισμό σε σχέση με την υποβαλλόμενη εργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 


δ.
Το προς βράβευση έργο θα πρέπει να είναι δημιούργημα των τριών (3) τελευταίων ετών κατά δήλωση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα. Ενδεχόμενη ενίσχυση της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας του έργου με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συμμετοχή σε άλλους Διαγωνισμούς δεν συνιστά αιτία αποκλεισμού. Το υποβαλλόμενο έργο δεν πρέπει να έχει βραβευτεί ήδη σε προηγούμενο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας των ΣΕΒ-Eurobank, ενώ μεμονωμένοι ερευνητές, επιχειρήσεις, ιδρύματα, ερευνητικές ομάδες που βραβεύτηκαν ή μέλη ερευνητικών ομάδων που συμμετείχαν σε ερευνητική ομάδα που βραβεύτηκε κατά το παρελθόν δικαιούνται να συμμετάσχουν με νέο έργο. 


ε.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής ως μεμονωμένος ερευνητής, εκπρόσωπος επιχείρησης, ιδρύματος ή ερευνητικής ομάδας με ένα μόνο έργο. Μπορεί όμως να είναι μέλος μιας ή περισσοτέρων ερευνητικών ομάδων άλλων υποβληθεισών εργασιών, εφόσον η ομάδα αυτή εκπροσωπείται από άλλο φυσικό πρόσωπο. 


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού www.kainotomeis.gr, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 


α.
Δήλωση συμμετοχής (αναρτάται στην ιστοσελίδα). 

β. Υποβολή εργασίας.

Περιγραφή του προς βράβευση έργου που περιλαμβάνει τη βασική ιδέα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Η περιγραφή του προς βράβευση έργου (εφαρμοσμένης έρευνας ή καινοτομίας) θα πρέπει να μην ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) σελίδες στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων, διαγραμμάτων, να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, με πλήρη στοίχιση και 1,5 διάστιχο. Σε κάθε αντίγραφο πρέπει να υπάρχει κατάταξη, κατά την κρίση του υποβάλλοντος την εργασία, στην ενδεδειγμένη θεματική ενότητα (εφαρμοσμένη έρευνα ή καινοτομία). 


γ.
Πρόσθετα στοιχεία (υποστηρικτικά της προς βράβευση εργασίας): 
- Περιγραφή του ερευνητικού αποτελέσματος με σαφή αναφορά στο στάδιο ανάπτυξης (ωριμότητας) στο οποίο βρίσκεται. 
- Περιγραφή των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής και του πού έγκειται η πρωτοτυπία σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς. 
- Εκτίμηση για την επίδραση που θα έχει στα οικονομικά μεγέθη του τυχόν φορέα που κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. 
- Περιγραφή της αναμενόμενης συμβολής στην εξωστρέφεια της χώρας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. 
- Περιγραφή της δυνατότητας επαναληψιμότητας και μαζικής παραγωγής, χρήσης και διάχυσης ωφελειών.


δ.
Βιογραφικό/ά με έμφαση στην επιστημονική δραστηριότητα των δημιουργών του υποβληθέντος έργου. 


ε.
Υπεύθυνη δήλωση (αναρτάται στην ιστοσελίδα). 

Με την υπεύθυνη δήλωση, ο υποβάλλων την υποψηφιότητα θα δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητα υποβάλλεται από αυτόν νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. Ο υποβάλλων την υποψηφιότητα θα δηλώνει επίσης ότι με την υποβολή της εν λόγω υποψηφιότητας, τη χρήση, προβολή και βράβευση αυτής σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, θα δηλώνει ότι τα νόμιμα δικαιώματα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, επί του αντικειμένου της υποψηφιότητας ανήκουν σε αυτόν ή στην ερευνητική ομάδα ή την επιχείρηση ή το ίδρυμα της ημεδαπής, το οποίο αυτός νομίμως εκπροσωπεί και ότι αποδέχεται το αντικείμενο της υποψηφιότητας να είναι αναγνώσιμο από το ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω της έκδοσης εντύπων (πρακτικών, λευκώματος, φυλλαδίων κ.λπ.), ηλεκτρονικών και μη, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και της προβολής του, έχοντας λάβει τυχόν απαιτούμενες προς τούτο συναινέσεις ή/και άδειες. 


στ.
Εάν η υποψηφιότητα αφορά σε εργασία που έχει ήδη δημοσιευθεί, πλήρης ή κατά ένα μέρος της, ή αν έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν που και πότε έχει δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί και να υποβάλουν ένα αντίτυπο της δημοσίευσης ή της παρουσίασης. Εφόσον υπάρχει κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί και να υποβληθεί το απαιτούμενο αποδεικτικό, όταν ζητηθεί. Εάν δεν έχει προηγηθεί κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε σχετικό αίτημα στις αρμόδιες αρχές, ρητώς εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στην τυχόν απώλεια σχετικών δικαιωμάτων μέσω της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και της προβολής της εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στο Διαγωνισμό, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν τον σχετικό κίνδυνο έχοντας ήδη ενημερωθεί οι ίδιοι για τις δυνατότητες κατοχύρωσης που έχουν σε σχέση με το έργο τους και τις συνέπειες της μη κατοχύρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το European Patent Office κ.λπ.). 

 

ζ. Αναφορικά με τις υποψηφιότητες που θα προκριθούν στις έως είκοσι (20) υποψηφιότητες προς βράβευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι υποβάλλοντες αυτές οφείλουν να προσκομίσουν, εφόσον τους ζητηθούν, τα αναφερόμενα υπό (α) – (στ) έγγραφα, σε φυσική μορφή και με τυχόν πρόσθετες διατυπώσεις, που θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα κατά την ελεύθερη κρίση τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του Διαγωνισμού, κατά την ελεύθερη κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στον όρο 6 της παρούσας ιδιοτήτων ή/και προϋποθέσεων (ενδεικτικώς αναφερομένων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, αποδεικτικών συνεργασίας ή/και απασχόλησης σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ή επιστημονικά εργαστήρια και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από το Διαγωνισμό ή κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση). Στην περίπτωση υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται από εκπρόσωπο ερευνητικής ομάδας, επιχείρησης ή ιδρύματος της ημεδαπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τα αρμόδια όργανα του Διαγωνισμού δύνανται, κατά την ελεύθερη κρίση τους, να απαιτήσουν την προσκόμιση, σε φυσική μορφή, εκ μέρους του εκπροσώπου αυτών, υπογεγραμμένων υπεύθυνων δηλώσεων των λοιπών μελών της ερευνητικής ομάδας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια αρχή) ή/και άλλων εγγράφων της εκπροσωπούμενης επιχείρησης ή του ιδρύματος, με το περιεχόμενο και στη μορφή που θα υποδείξουν, με τα οποία και θα παρέχονται ή/και θα διαπιστώνεται η ύπαρξη και νομιμότητα τυχόν απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων προς τον υποβάλλοντα την υποψηφιότητα εκπρόσωπο ή/και θα παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες συναινέσεις ή/και άδειες, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Γενικότερα, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή δήλωση τυχόν κρίνουν απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού. 

Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. 


Ο ΣΕΒ και η Eurobank ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποψηφιότητας με παράνομο περιεχόμενο. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν. 


Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. 

Οι υποψηφιότητες θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΣΕΒ, η οποία και θα φέρει την ευθύνη πρωτοκόλλησης (με καταγραφή της ακριβούς ημερομηνίας παραλαβής) και οργάνωσης των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων (μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών), καθώς και προώθησης αυτών στην Οργανωτική Επιτροπή για τη διενέργεια του κατωτέρω αναφερόμενου τυπικού ελέγχου.


Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί ως εξής: 


Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων 

Η Οργανωτική Επιτροπή εξετάζει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις αναφερόμενες υπό τον όρο 7 (α) – (στ) τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με απόφασή της αποκλείει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης. 

Με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, έγγραφες ή ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι. 


Β’ Φάση: Αξιολόγηση 

Η επί της ουσίας αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που προκρίθηκαν κατά την Α’ φάση, θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: (α) στάδιο γραπτής αξιολόγησης, (β) στάδιο προφορικής αξιολόγησης: 


α. Στάδιο γραπτής αξιολόγησης:
Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν κατά το στάδιο αυτό με βάση το γραπτό υλικό που τις υποστηρίζει και τα εξής κριτήρια:
- Την ωριμότητα και πρωτοτυπία της εργασίας, σε σχέση με τα διεθνή σημεία αναφοράς. 
- Τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης. 
- Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει. 
- Τη συμβολή στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. 
- Τη συμβολή στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
- Τη δυνατότητα επαναληψιμότητας και μαζικής παραγωγής, χρήσης και διάχυσης ωφελειών. 
- Τη βελτίωση της θέσης του τυχόν φορέα ή της τυχόν επιχείρησης που έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (οικονομικά, θέση στην αγορά, εξωστρέφεια κ.λπ.). 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα ορίσει δύο (2) χωριστούς αξιολογητές ανά φάκελο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Σε κάθε αξιολογητή αποστέλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στην προς βράβευση εργασία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση της πρόκρισης της εργασίας κατά το στάδιο αυτό ορίζεται, ως ελάχιστη βαθμολογία, το 12 στην κλίμακα 1-20 σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση στα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται στις κατηγορίες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. 

Σε περίπτωση απόκλισης του βαθμού των δύο αξιολογήσεων πέραν των πέντε (5) μονάδων θα γίνει και τρίτη αξιολόγηση. Η τελική βαθμολογία φακέλου θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογήσεων ή στην περίπτωση που έχει γίνει και τρίτη αξιολόγηση, ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων.

Με βάση την παραπάνω βαθμολογία προκρίνονται στο στάδιο της προφορικής αξιολόγησης, οι έως είκοσι (20) καταρχήν (εκτός εάν υπάρξει ισοψηφία στην τελευταία θέση, οπότε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ανάλογα) καλύτερες υποψηφιότητες (έως 10 για εφαρμοσμένη έρευνα – έως 10 για καινοτομία). 

Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν κατά το στάδιο αυτό θα ενημερωθούν, με επιμέλεια του Επιστημονικού Συμβουλίου, μέσω σχετικής εμπιστευτικής, έγγραφης ή ηλεκτρονικής, επιστολής. 

Οι έως είκοσι (20) προκρινόμενες υποψηφιότητες θα προσκληθούν, με σχετική, έγγραφη η ηλεκτρονική, επιστολή, που θα τους αποσταλεί με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής, να υποβάλουν τα αναφερόμενα στον όρο 7 (ζ) δικαιολογητικά, εντός της οριζόμενης στην εν λόγω επιστολή προθεσμίας, καθώς και τυχόν απαιτούμενο υλικό για την προβολή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα προβλεπόμενα (π.χ. video συνεντεύξεις κ.λπ.). Η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο - με τη συνδρομή όπου κρίνεται απαραίτητο του Επιστημονικού Συμβουλίου - των σχετικών δικαιολογητικών, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού υποψηφιότητας, για την οποία δεν προσκομίστηκαν ή δεν προσκομίστηκαν επαρκή, κατά την ελεύθερη κρίση της, δικαιολογητικά ή/και το ως άνω αναφερόμενο υλικό προβολής. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό απόρριψης. Οι υποψηφιότητες που δεν θα προκριθούν για τους αμέσως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, θα λάβουν, με επιμέλεια της Οργανωτικής Επιτροπής, σχετική εμπιστευτική ενημερωτική επιστολή. 


β. Στάδιο προφορικής αξιολόγησης:
Οι έως είκοσι (20) υποψήφιοι που προκρίθηκαν κατά το στάδιο της γραπτής αξιολόγησης, θα προσκληθούν με σχετική επιστολή του Επιστημονικού Συμβουλίου, να συμμετάσχουν στο στάδιο αυτό της τελικής κατάταξης προσκομίζοντας, εφόσον τους ζητηθεί, τυχόν απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό για την πλήρη τεκμηρίωση των ισχυρισμών της υποψηφιότητας. Η προφορική αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε ανοιχτή για το κοινό ειδική τελετή στην οποία και θα κληθούν να προσέλθουν οι ως άνω υποψήφιοι. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με προφορική εξέταση των έως είκοσι (20) υποψηφιοτήτων ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα ορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο ανά υποψηφιότητα, στην οποία θα συμμετέχουν κατά προτίμηση αξιολογητές που συμμετείχαν στη γραπτή αξιολόγηση ή και άλλοι αξιολογητές, αναγνωρισμένου κύρους, προερχόμενοι από την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα. Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε μέλους, αυτό θα αναπληρώνεται από έτερο αξιολογητή που θα ορίζει ο Συντονιστής του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά την ελεύθερη κρίση του σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα υπό τον όρο 5.γ ανωτέρω. 

Οι εξεταστές θα μπορούν να απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της κάθε υποψηφιότητας με στόχο να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης στην προφορική εξέταση θα είναι τα ίδια με αυτά της γραπτής αξιολόγησης των φακέλων και θα συνυπολογίζονται οι απαντήσεις των υποψηφίων στις ερωτήσεις της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. 

Η βαθμολογία στην προφορική εξέταση θα είναι με βάση την κλίμακα 1-20 και θα αντιστοιχεί στο τελικό 25% της συνολικής βαθμολογίας. Ως εκ τούτου, η τελική κατάταξη θα γίνεται με βάση το σταθμισμένο άθροισμα βαθμολογίας και των δύο σταδίων αξιολόγησης (75% γραπτής αξιολόγησης - 25% προφορικής αξιολόγησης). Οι υποψηφιότητες που θα συγκεντρώσουν τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες ανά πεδίο του Διαγωνισμού (εφαρμοσμένη έρευνα – καινοτομία) θα βραβευθούν σε ειδική τελετή βράβευσης που θα διοργανωθεί από το ΣΕΒ και τη Eurobank. Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα γίνει και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω του τύπου κ.λπ.). 


Οι έως είκοσι (20) υποψηφιότητες που έχουν προκριθεί κατά το πρώτο στάδιο της γραπτής αξιολόγησης (έως 10 για εφαρμοσμένη έρευνα – έως 10 καινοτομία), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομιστεί και ελεγχθεί τα τυχόν ζητηθέντα στο στάδιο της γραπτής αξιολόγησης δικαιολογητικά/υλικό προβολής, θα προβληθούν στην ευρύτερη κοινωνία, ενδεικτικά, μέσω της πραγματοποίησης περιφερειακών ή/και άλλων εκδηλώσεων, της έκδοσης σχετικού υλικού, όπως λευκώματος με περιγραφή των έργων, βιογραφικών στοιχείων των υποψηφίων, φυλλαδίων, καταχωρίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.. 

- Πιθανές πόλεις για την πραγματοποίηση περιφερειακών εκδηλώσεων: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα. 
- Χώροι εκδηλώσεων: ερευνητικά-πολιτιστικά κέντρα, πανεπιστήμια, Business Centers της Eurobank, άλλοι παρεμφερείς. 
- Διάρκεια εκδηλώσεων: ημερίδα ή απογευματινή εκδήλωση με ομάδα ομιλητών, η σύνθεση της οποίας θα αντικατοπτρίζει την αλυσίδα αξιών παιδεία – έρευνα – καινοτομία – επιχειρηματικότητα. Ο συντονιστής της εκδήλωσης, επιπλέον, θα προβαίνει σε παρουσίαση του Διαγωνισμού και του σκοπού του.
- Επικοινωνία – προβολή: ενδεικτικά media, social media, επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς, δίκτυο τράπεζας Eurobank. 
- Τοπικά μέσα προβολής: posters ερευνών, περιληπτικά videos, διανομή λευκώματος κ.λπ..
- Πιθανή πόλη διεξαγωγής ειδικής τελετής προφορικής αξιολόγησης και της τελετής βράβευσης: Αθήνα. 

Οι έως είκοσι (20) υποψηφιότητες που προκρίθηκαν κατά το στάδιο της γραπτής αξιολόγησης υποχρεούνται να παρευρεθούν στην ειδική τελετή, κατά την οποία και θα διεξαχθεί η προφορική αξιολόγηση σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθώς και στην τελετή βράβευσης. Η ειδική τελετή προφορικής αξιολόγησης, η τελετή βράβευσης, καθώς και τα ονόματα των τελικών νικητών θα προβληθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνίας και με τον τρόπο που θα επιλέξουν ο ΣΕΒ και η Eurobank.

Το διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται η προβολή των έως είκοσι (20) προκριθεισών υποψηφιοτήτων θα αξιοποιηθεί προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι υποψηφιότητες στην επιχειρηματική και χρηματοπιστωτική κοινότητα και να διευκολυνθούν συναντήσεις ανάμεσα στους υποψήφιους και μέλη των κοινοτήτων αυτών. Το λεύκωμα με τις έως είκοσι (20) υποψηφιότητες θα αποσταλεί σε επιλεγμένους από το ΣΕΒ και τη Eurobank αποδέκτες κατά τη διάρκεια οργάνωσης των περιφερειακών εκδηλώσεων και προετοιμασίας της τελετής βράβευσης. Εξάλλου, ο ΣΕΒ, η Eurobank και λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, όπως το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ», διατηρούν τη δυνατότητα να προτείνουν στους προκριθέντες ή/και επιλαχόντες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, τη συμμετοχή τους σε λοιπές πρωτοβουλίες τους για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, όπως ενδεικτικά στα προγράμματα EGG (Enter, Grow, Go), «Μαζί στην Εκκίνηση», «Export Expert», «Καινοτομία στην Πράξη», πρωτοβουλίες από το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» κ.λπ..


Ενημέρωση σχετική με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Με την από 24-09-2015 απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2016. Με την από 12-01-2016 απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής ορίστηκε η 23η Φεβρουαρίου 2016 ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την παραχώρηση προς το ΣΕΒ και τη Eurobank μη αποκλειστικής άδειας προβολής και χρήσης στο πλαίσιο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού της υποψηφιότητας, με διάρκεια πέντε (5) ετών. 

Αναφορικά με τις έως είκοσι (20) καταρχήν (εκτός αν έχει προκύψει ισοβαθμία στην τελευταία θέση, οπότε θα πρόκειται για περισσότερες ανάλογα) προκριθείσες υποψηφιότητες στο στάδιο της προφορικής αξιολόγησης, η άδεια αφορά και στα εξής : 

i. Στη δυνατότητα εκτύπωσης αντιτύπων των πρακτικών του Διαγωνισμού, καθώς και άλλων εντύπων ή λευκωμάτων που θα περιγράφουν την υποψηφιότητα και τη δωρεάν διανομή τους σε επισήμους, επιχειρηματίες, επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο αποδέκτη επιθυμούν o ΣΕΒ και η Eurobank , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ii. Στη δυνατότητα παρουσίασης μαγνητοσκοπημένων ταινιών συνεντεύξεων, καθώς και της ειδικής τελετής κατά την οποία θα διεξαχθεί η προφορική αξιολόγηση και απονομής των βραβείων ή της εισήγησης του κάθε ομιλητή σε οποιοδήποτε μέσο, όπως ραδιοτηλεοπτικό, ηλεκτρονικό, διαδικτυακό ή γενικά μέσο μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και δικτύωσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο τυχόν επιλέξουν ο ΣΕΒ και η Eurobank, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

iii. Στη δυνατότητα χρήσης του αντικειμένου της υποψηφιότητας και τυχόν παραγόμενου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σχετικού υλικού, ως υλικού αρχείου σε εσωτερικές προβολές του ΣΕΒ και της Eurobank, όπως ενδεικτικά σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες. 

Κατά την ελεύθερη κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής θα επιλεγεί ο τρόπος προβολής των έως είκοσι (20) καταρχήν υποψηφιοτήτων που θα προκριθούν στην φάση της προφορικής αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος της τυχόν προβολής των υπόλοιπων υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής άδειας/συναίνεσης των συμμετεχόντων, την οποία παρέχουν με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στον Διαγωνισμό. 

Κατά τα λοιπά, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διατηρούν στο ακέραιο τα πνευματικά δικαιώματα επί των έργων τους, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Οι υποβάλλοντες την υποψηφιότητα οφείλουν να προσκομίσουν κάθε έγγραφο/δήλωση ή συναίνεση που τυχόν απαιτηθεί από το ΣΕΒ και τη Eurobank  για τη νόμιμη παραχώρηση άδειας χρήσης και προβολής του αντικειμένου της υποψηφιότητας κατά τα αμέσως ανωτέρω οριζόμενα. 

Αντίγραφα όλων των υποψηφιοτήτων και των σχετικών ερευνητικών εργασιών, καθώς και αυτών που προκρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα παραμείνουν στον ΣΕΒ για αρχειακούς λόγους. 

α. Ο ΣΕΒ και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και εν γένει χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.kainotomeis.gr, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, αναφορικά με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ο ΣΕΒ και η Eurobank ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται από αυτούς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, προς το σκοπό της ορθής διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού, καθώς και της προβολής των υποψηφιοτήτων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη και θα διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα αποστελλόμενα, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.kainotomeis.gr είτε σε φυσική μορφή, από τους συμμετέχοντες στοιχεία. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, θα διαγραφούν από το ΣΕΒ και τη Eurobank οριστικά μετά το πέρας του Διαγωνισμού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπεται άλλως από την παρούσα προκήρυξη. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα). Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΒ: κα Έλσα Λαζαρή, Ξενοφώντος 5, 105 57, Αθήνα, τηλ.: 211 500 6118, καθώς και τη Eurobank: κα Αικατερίνη – Δομνίκη Τσώτσου, οδός Αμαλίας 20, 105 57, Αθήνα, τηλ. 210-3337195. 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διεξαγωγής και προβολής του Διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, θα είναι υπάλληλοι του ΣΕΒ και της Eurobank , τα όργανα του Διαγωνισμού, οι αξιολογητές, καθώς και συνεργαζόμενες με το ΣΕΒ και τη Eurobank εταιρείες και φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων, ιδίως δε εταιρίες διαφημιστικές, διοργάνωσης events, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.. 

β. H συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από το ΣΕΒ και τη Eurobank, όπως αυτή αναλυτικώς περιγράφεται ανωτέρω υπό την παρ. α, προς το σκοπό διεξαγωγής και υλοποίησης του Διαγωνισμού, καθώς και προβολής αυτού και των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Κατεβάστε την προκήρυξη