FAQ

Ναι. Η συμμετοχή σε άλλο διαγωνισμό, εθνικό ή διεθνή, ή και η βράβευση μετά από συμμετοχή σε αυτόν δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον παρόντα διαγωνισμό εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια και προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, και η τυχόν εξασφάλιση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
1.    Αν είμαι μεμονωμένος ερευνητής, έχω ελληνική υπηκοότητα ή είμαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, και παράλληλα απασχολούμαι ερευνητικά ή συνεργάζομαι με κάποιο πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. Για παράδειγμα η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή σύμβασης εργασίας κ.λπ., αλλά θα μπορούσε και να περιορίζεται στην επιβεβαίωση των ισχυρισμών του ερευνητή σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της υποψηφιότητας που πρόκειται να υποβάλει.

2.    Αν είμαι φυσικό πρόσωπο, επικεφαλής ερευνητικής ομάδας, που με έχει εξουσιοδοτήσει (δηλαδή με έχουν εξουσιοδοτήσει όλα τα υπόλοιπα μέλη της) για να υποβάλω την αίτηση εκ μέρους της (δηλαδή τελικώς μετέχει η ερευνητική ομάδα ως σύνολο και εγώ πληρώ τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη του Διαγωνισμού, δηλαδή είμαι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή έχω την ελληνική υπηκοότητα και συνεργάζομαι με πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή ίδρυμα της ημεδαπής. Η συμμετοχή σε υποψήφια ερευνητική ομάδα φυσικών προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης του Διαγωνισμού (είναι αλλοδαποί, συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού κ.λπ.) δεν περιορίζει τη δυνατότητα της ερευνητικής ομάδας να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, καθώς απαιτείται –και αρκεί- τα εν λόγω κριτήρια να πληρούνται στο πρόσωπο του επικεφαλής της/εκπροσώπου της.

3.    Αν είμαι φυσικό πρόσωπο, εκπρόσωπος ιδρύματος της ημεδαπής που δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας και το ίδρυμα που εκπροσωπώ έχει τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποψηφίου προς βράβευση αντικειμένου.

4.    Αν είμαι φυσικό πρόσωπο, εκπρόσωπος επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται παραγωγικά ή ερευνητικά στην ημεδαπή, και η επιχείρηση που εκπροσωπώ έχει τα νόμιμα δικαιώματα (ή μέρος τους) επί του υποψηφίου προς βράβευση αντικειμένου. Διευκρινίζεται ότι, εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται ερευνητικά στην αλλοδαπή, αλλά παραγωγικά στην Ελλάδα ή και το αντίστροφο, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης συμμετοχής, Αυτονόητο είναι ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί και εφόσον η επιχείρηση πληροί και τις δύο ως άνω προϋποθέσεις.
Η προκήρυξη προβλέπει ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε:

α. Τα προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας: Αφορούν σε ερευνητικό αποτέλεσμα ώριμο για εμπορική αξιοποίηση σε οποιονδήποτε τεχνολογικό ή εμπορικό κλάδο. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα υποψηφιότητες που συμβάλλουν στη σημαντική και  ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. 

β. Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καινοτομίας: Αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας (ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος τα έχει ήδη εφαρμόσει στην αγορά) και τα οποία συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας.

Ο υποβάλλων διαλέγει μόνος του σε ποια κατηγορία πιστεύει ότι ανήκει η υποψηφιότητα του, καθώς είναι ο πλέον κατάλληλος να κρίνει το σημείο αυτό. Ουσιαστικά με την επιλογή του αποφασίζει ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των υποψηφιοτήτων που θα ανταγωνιστεί. Σαν γενικός, αλλά μη δεσμευτικός, κανόνας μπορεί να λειτουργήσει η ύπαρξη, στο πλαίσιο ανάπτυξης του αντικειμένου της υποψηφιότητας, εκτεταμένης έρευνας ή/και ερευνών σε εργαστήρια. Συνήθως, όταν αυτή υπάρχει η κατηγορία της «Εφαρμοσμένης έρευνας» ταιριάζει καλύτερα στην υποψηφιότητα. Αντίθετα, όταν δεν έχει προϋπάρξει πρωτότυπη έρευνα ή όταν εφαρμόζονται με νέο τρόπο προϋπάρχοντα αποτελέσματα έρευνας συνήθως η κατηγορία «Καινοτομία» ταιριάζει καλύτερα στην υποψηφιότητα. 

Στην πράξη διαλέγοντας κατηγορία διαλέγετε με ποιες άλλες προτάσεις θα ανταγωνιστείτε. 

Για παραπέρα διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Μητσόπουλο, 2115006157.
Στην αρχή όχι. Η αρχική υποβολή είναι 100% ηλεκτρονική. Το μόνο χαρτί που χρειάζεται είναι η εκτύπωση της υπεύθυνης δήλωσης που θα σκαναριστεί μόλις υπογραφεί και θα αποσταλεί και αυτή ηλεκτρονικά. Εφόσον η αίτηση σας προκριθεί στις έως 20 υποψηφιότητες προς βράβευση, τότε ενδεχομένως να σας ζητηθούν και έγγραφα σε φυσική μορφή, όπως ρητά προβλέπει η προκήρυξη. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να σας ζητηθεί η προσκόμιση δηλώσεων με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πράγματι οι έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα επί του υποβαλλόμενου προς βράβευση έργου σας έχουν εξουσιοδοτήσει να τους εκπροσωπήσετε και να υποβάλετε τη σχετική αίτηση, αλλά και να παραλάβετε τυχόν το βραβείο.
Σύμφωνα με την προκήρυξη οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00
Κατεβάστε από το πεδίο «Σύνδεση Εγγραφή» και συμπληρώστε την«Υπεύθυνη δήλωση» (αρχείο .pdf). Τυπώστε τη, συμπληρώστε τη δήλωση, υπογράψτε την και κάντε «scanning». Αμέσως μετά μετατρέψετε την σε ανοικτό .pdf προκειμένου να το υποβάλετε (επισυνάψετε) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ενότητα«Φόρμα Συμμετοχής – Επισύναψη Αρχείων».

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε μηχάνημα σκαναρίσματος μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης μέσω κινητού και να μετατρέψετε αυτή (τη φωτογραφία) σε .pdf. Σημειώνεται ότι για i-phone υπάρχει δωρεάν εφαρμογή (JotNot) η οποία φωτογραφίζει έντυπα ως φωτοτυπίες και μπορεί να σας φανεί χρήσιμη κατά την παρούσα διαδικασία.

Στη συνέχεια, κατεβάστε την «Περιγραφή του προς βράβευση αντικειμένου». Σε αυτό μπορείτε να περιγράψετε, σε ελεύθερη μορφή, το αντικείμενο της υποψηφιότητας σας στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τα οποία απαιτούνται για την κατανόηση και την αξιολόγηση του. Κατόπιν θα χρειαστεί να το μετατρέψετε σε ανοιχτό αρχείο .pdf και να το υποβάλετε (επισυνάψετε) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ενότητα «Φόρμα Συμμετοχής – Επισύναψη Αρχείων».

Λοιπά έγγραφα: Στη «Φόρμα Συμμετοχής – Επισύναψη Αρχείων» υπάρχουν ξεχωριστά πεδία για να υποβάλετε τα βιογραφικά, πάντα σε μορφή .pdf, και, εάν υπάρχουν, συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης ή άλλα έγγραφα που θεωρείτε σκόπιμο να συνυποβληθούν. Απλώς επισυνάψτε τα μέσω των επιπλέον πεδίων που θα δείτε στην παράγραφο «Επισύναψη Αρχείων». Σημειώνεται ότι για να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση πρέπει να είναι σε αρχεία που να ανοίγουν με ευρέως διαδεδομένο λογισμικό.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν είναι καταρχήν δυνατή η υποβολή αρχείων με μέγεθος που συνολικά υπερβαίνει τα 10ΜΒ για κάθε υποψήφιο. Το όριο αυτό έχει τεθεί για πρακτικούς λόγους, αλλά και για να εξασφαλίσει μια ομοιογένεια στον όγκο του επισυναπτόμενου από τους υποψηφίους υλικού. Στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο, για την πληρότητα της υποψηφιότητάς σας, να συμπεριλάβετε υλικό που έχει σημαντικά μεγαλύτερο όγκο, και δεν μπορεί να περιοριστεί χωρίς να μειωθεί η πληρότητα της υποψηφιότητας σας, μπορείτε α) να αναρτήσετε το υλικό στο διαδίκτυο και να περιλάβετε τη διεύθυνση πρόσβασης σε αυτό στη φόρμα συμμετοχής ή την περιγραφή του προς βράβευση αντικειμένου ή β) να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την, κατ’ εξαίρεση, υποβολή αρχείων με μεγαλύτερο όγκο.

Υπενθυμίζουμε ότι καλό είναι να δίνετε σύντομα ονόματα μόνο με Αγγλικούς χαρακτήρες στα αρχεία.
Α) Επιλέγετε «Υποβολή Πρότασης».

Β) Κατεβάζετε από το χώρο «Σύνδεση - Εγγραφή» τα αρχεία word «Υπεύθυνη δήλωση» και «Περιγραφή του προς βράβευση αντικειμένου», τα συμπληρώνετε και τα μετατρέπετε σε ανοιχτά αρχεία .pdf. 

Γ) Κάνετε εγγραφή στο πεδίο «Σύνδεση - Εγγραφή». Αναμένετε τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δώσατε. Μετά τη λήψη του μηνύματος και την επιβεβαίωση κάνετε login. Το e-mail που δώσατε είναι το login και ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι αυτός που επιλέξατε.

Δ) Προχωράτε στη «Φόρμα Συμμετοχής». Συμπληρώνετε τα πεδία της κάθε ενότητας. Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των πεδίων κάθε ενότητας, μπορείτε να προβείτε σε αποθήκευση τους, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της επόμενης ενότητας. Έτσι, μπορείτε να κάνετε μερική συμπλήρωση, εφόσον σας λείπουν κάποια στοιχεία, και να επανέλθετε στη συνέχει για την ολοκλήρωσή της. Επισημαίνεται ότι μέχρι την οριστική υποβολή η υποψηφιότητα δεν θεωρείται ότι έχει υποβληθεί.

Ε) Επισυνάπτετε σε ανοιχτό .pdf τα αρχεία «Υπεύθυνη δήλωση», «Περιγραφή του προς βράβευση αντικειμένου», τα βιογραφικά, καθώς και τα άλλα επισυναπτόμενα, που ανοίγουν με ευρέως διαδεδομένο λογισμικό, μέχρι συνολικού όγκου 10 ΜΒ.

ΣΤ) Συμπληρώνετε τα πεδία στο ερωτηματολόγιο «Λεπτομέρειες Πρότασης». 

Ζ) Κάνετε οριστική υποβολή. Λαμβάνετε στο e-mail που έχετε δώσει το μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Αν δεν λάβετε το μήνυμα αυτό α) μπορεί να έχει μετακινηθεί από τον Η/Υ σας στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, οπότε κάντε μια προσπάθεια να το αναζητήσετε εκεί ή β) ,σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας. Η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της υποβολής είναι σημαντική. Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνσή σας, είναι δυνατή η μερική συμπλήρωση της φόρμας υποβολής και η προσωρινή αποθήκευση της. Αυτό σημαίνει ότι η οριστική υποβολή είναι χωριστή ενέργεια, και – δυστυχώς – χωρίς αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή! Η επιβεβαίωση της σωστής ολοκλήρωσης της υποβολής συνεπώς είναι κρίσιμο σημείο της διαδικασίας υποβολής.
1) Οι συμμετέχοντες καταρχήν διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας (με την επιφύλαξη των στην επόμενη ερώτηση προβλεπομένων), όπως ρητά αναφέρεται και στην προκήρυξη, ενώ όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους όρους της προκήρυξης.

2) Οι αξιολογητές υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο δεσμεύονται ότι δεν θα αποκαλύπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς στο πλαίσιο ή με αφορμή την άσκηση των ανατεθειμένων σ’ αυτούς υπηρεσιών, σύμφωνα και με τους όρους της προκήρυξης, ρητώς περιλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν στις υποβληθείσες υποψηφιότητες, και ότι θα τηρούν όλες τις σχετικές πληροφορίες εμπιστευτικές. Επιπλέον, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας ιδίως περί επαγγελματικού απορρήτου, προσωπικών δεδομένων και διανοητικής ιδιοκτησίας, τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν, καθώς και ότι έχουν λάβει όλα τα απαιτούμενα και πρόσφορα μέτρα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα των πληροφοριών.

3) Και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής δεσμεύονται, μέσω αντίστοιχου συμφωνητικού που υπογράφουν, για την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι για την τήρηση αυτών θα λάβουν όλα τα απαιτούμενα και πρόσφορα μέτρα.

Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που η υποψηφιότητά σας συνιστά επινόημα, όπως προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή που δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη με οποιονδήποτε τρόπο οπουδήποτε στον κόσμο (πρόκειται δηλαδή για νέο επινόημα) και εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε κατοχύρωση δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας (στην περίπτωση αυτή απονομή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας), θα πρέπει να έχει κατατεθεί για το επινόημα αυτό σχετική αίτηση κατοχύρωσης στον αρμόδιο Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) πριν την υποβολή της υποψηφιότητας στο διαγωνισμό, με τήρηση της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις διαδικασίας και προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η προηγούμενη επικοινωνία και ενημέρωσή σας από τον ΟΒΙ ή τυχόν άλλους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς ή/και οργανισμούς (εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς).
Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη: "Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την παραχώρηση προς το ΣΕΒ και την Eurobank μη αποκλειστικής άδειας προβολής και χρήσης στο πλαίσιο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού της υποψηφιότητας, με διάρκεια πέντε (5) ετών…".

Η ως άνω παραχώρηση αναφέρεται στην παραχώρηση άδειας προβολής και χρήσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού του προστατευόμενου αντικειμένου της υποψηφιότητάς σας, η οποία (προβολή και χρήση για τους σκοπούς του διαγωνισμού) είναι απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Οι διοργανωτές, δηλαδή, θα έχουν το δικαίωμα να «χρησιμοποιήσουν» το αντικείμενο της υποψηφιότητάς σας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα προκειμένου να προβάλουν το αντικείμενο της υποψηφιότητας στην επιχειρηματική κοινότητα μέσω διανομής λευκώματος που θα περιγράφει τις έως είκοσι (20) προκριθείσες υποψηφιότητες (ή και ενδεχομένως περισσότερες) και τις περιφερειακές εκθέσεις ή άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η ως άνω παραχώρηση άδειας προβολής και χρήσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στερούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο των λοιπών «αποκλειστικών» δικαιωμάτων τους επί του αντικειμένου της υποψηφιότητάς τους, ιδίως δε του δικαιώματος εκμετάλλευσής του.
Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και της ηλικίας της καινοτομίας ή του ερευνητικού αποτελέσματος, αρκεί το υποβαλλόμενο έργο να μην έχει βραβευτεί ήδη σε προηγούμενο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας των ΣΕΒ - Eurobank. Ουσιώδης μετεξέλιξή του όμως μπορεί να υποβληθεί εκ νέου ως υποψήφια προς βράβευση ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του 3ου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57, Αθήνα. Τηλ.: 211 500 6118 ή μέσω e-mail στο info@kainotomeis.gr.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχει μεταφερθεί στον φάκελο "ανεπιθύμητη αλληλογραφία". Στην περίπτωση που δεν έχει μεταφερθεί στον φάκελο αυτό, και δεν το έχετε λάβει, επικοινωνήστε με το 2115006118.
Για τη διευκόλυνσή σας, είναι δυνατή η μερική συμπλήρωση της φόρμας υποβολής και η προσωρινή αποθήκευση της. Αυτό σημαίνει ότι η οριστική υποβολή είναι χωριστή ενέργεια, και – δυστυχώς – χωρίς αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή! Η επιβεβαίωση της σωστής ολοκλήρωσης της υποβολής συνεπώς είναι κρίσιμο σημείο της διαδικασίας υποβολής.
Εάν έχετε το Microsoft Office 2007 και άνω έχει επιλογή «Save as... PDF». Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή υπηρεσία, όπως:

•    http://www.freepdfconvert.com/
•    http://createpdf.adobe.com
•    http://www.dopdf.com
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά, αλλά και αυτά που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα του υποψηφίου προς βράβευση έργου.

Για κάποια πεδία, όπως η συνεργασία με ερευνητικό κέντρο ή επιχείρηση για παράδειγμα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα πεδίο. Κατά περίπτωση η επιλογή μπορεί να είναι διαζευκτική ή να απαιτεί τουλάχιστον μια απάντηση.

Σε περίπτωση μη έγκυρης συμπλήρωσης, κατά την υποβολή θα δείτε τα σχετικά μηνύματα λάθους για ό,τι δεν έχετε συμπληρώσει σωστά. Για λόγους ευκολίας και αρχειοθέτησης αποφύγετε να έχετε ονόματα αρχείων (.pdf) ίδια μεταξύ τους ενώ καλό θα είναι τα ονόματα να είναι σύντομα και μόνο με Αγγλικούς χαρακτήρες.
Μπορώ να υποβάλω την πρόταση μου παρόλο που δεν την έχω κατοχυρώσει;
Φυσικά. Ωστόσο, για την πλήρη διασφάλισή σας, συνιστάται, πριν την υποβολή της υποψηφιότητας στο διαγωνισμό και ενόψει αυτής, η από μέρους σας διερεύνηση της δυνατότητας και των προϋποθέσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας με τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς ή/και οργανισμούς (εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς), ή τυχόν άλλης έννομης προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν (την υποψηφιότητα), καθώς και της επίδρασης που τυχόν θα έχει η υποβολή της υποψηφιότητας στον παρόντα διαγωνισμό στην κατοχύρωση ή άλλη έννομη προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων.

Ενδεικτικώς επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας", στο βαθμό που η υποψηφιότητά σας συνιστά επινόημα, όπως προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή που δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη με οποιονδήποτε τρόπο οπουδήποτε στον κόσμο (πρόκειται δηλαδή για νέο επινόημα) και εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε κατοχύρωση δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας (στην περίπτωση αυτή απονομή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας), θα πρέπει να έχει κατατεθεί για το επινόημα αυτό σχετική αίτηση κατοχύρωσης στον αρμόδιο Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) πριν την υποβολή της υποψηφιότητας στο διαγωνισμό, με τήρηση της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις διαδικασίας και προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η προηγούμενη επικοινωνία και ενημέρωσή σας από τον ΟΒΙ ή τυχόν άλλους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς ή/και οργανισμούς (εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς).